GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi(bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), ‘İvedik OSB Mah. 1557. Cad. NO:10/10 Yenimahalle/ANKARA’ adresinde ikamet eden “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” (VKN: 7750875946) “sosocars.com.tr” (“Website”) adlı internet sitesi sunulan hizmetlerden yaralanan kişi (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.

“SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” ve Müşteri bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Müşteri, işbu Sözleşmeyi onaylayarak Sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup anladığını ve işbu hükümleri kabul ettiğini beyan eder.

2.TANIMLAR

İşbu Sözleşmede yer alan;

Müşteri, Website’ de sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi;

SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 27.05.2015 Tarih ve 29368 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ile sair mevzuat çerçevesinde sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyen müşterileri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürüten ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde müşterilere yardımcı olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat çerçevesinde faaliyet gösteren broker SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.’yi,

Sözleşme; işbu Kullanıcı Sözleşmesini;

Website; SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş. nin brokerlik faaliyetlerini gerçekleştirdiği, kendisine ait olan “sosocars.com.tr”  adlı internet sitesini, ifade eder.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmede, SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.’ ın Website üzerinden sağlayacağı hizmetlere ilişkin esaslar ile Tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

4.GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme çerçevesinde sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek için Müşteri’nin fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilecektir. Müşteri, Website üzerinden kendisi yahut başkası adına sigorta talebinde bulunabilir, diğer hizmetlerden faydalanabilir.

4.2. Şirket, işbu Sözleşme uyarınca Website üzerinden sağlanacak hizmetler ile ilgili mevzuat çerçevesinde brokerlik hizmeti vermekle yükümlüdür. Müşteri ile sigorta şirketleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin tüm hak ve borçlar söz konusu sözleşmenin tarafları bakımından bağlayıcı olup, şirket bu nedenle herhangi bir borç yahut yükümlülük altına girmemektedir.

4.3. Müşteri, sigorta teminatının, primin peşin olarak veya taksitle ödeniyorsa ilk taksitin ödenmesi ile başladığını ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

4.4. Sigorta ürünlerine ilişkin Website’de yer alan bilgiler genel nitelikte olup tüm bilgileri içermemektedir. Söz konusu ürünlere ilişkin detaylı bilgiye, bilgilendirme formu ile poliçe özel ve genel şartlarından ulaşılabilecektir.

4.5. Şirket’ten yazılı izin alınmaksızın, herhangi bir sitenin linki Website üzerinden paylaşılamayacağı gibi Website’ deki herhangi bir bilginin yahut Website’nin herhangi bir bölümünün başka bir internet sitesinde kullanılması (hyperlink vb. yollarla) mümkün değildir.

4.6. Website üzerinden verilen başka internet sitelerine ait linklerin içeriğine, söz konusu site üzerinden sağlanan mal ve hizmetlere ve/veya burada yer alan taahhütlere ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu linkin Website üzerinden paylaşılması, Şirketi’in herhangi bir borç yahut taahhüt altına girdiği ya da internet sitesinin içeriğini onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

4.7. Şirket, aksini belirtmediği müddetçe, Website’nin kullanımına, içerisindeki bilgi ve materyallere yahut fonksiyonuna ilişkin olarak sarih veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve/veya garanti vermemektedir.

4.8. Müşteri, hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde menfaat elde etmek adına yalan beyanda bulunmayacak, gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, geçerli kredi kartı bilgileri ile Website üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli olan diğer bilgileri sisteme girecek, söz konusu bilgilerin yanlış yahut eksik olmaması adına gerekli özen ve dikkati gösterecektir. Sisteme girilen bilgilerin yanlış yahut eksik olmasından kaynaklanan tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

4.9. Müşteri, Website’yi ve/veya üzerinden sağlanan hizmetleri hukuka, iyi niyet kurallarına ve/veya yasa dışı amaçlara yönelik olarak kullanmayacak, her türlü yasal mevzuata uygun şekilde hareket edecektir. Müşteri, hukuka, yasaya ve/veya iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarından kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Müşteri, Websitesi üzerindeki hizmetlerden kendi rızasıyla faydalandığını ve hizmetlere ilişkin ödeme yaparken her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, kendi kusur ve ihmali sebebiyle hatalı bir ödeme işlemi yapması halinde buna ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu konuda Şirket’ in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Müşteri, satın alınan sigorta ürününe ilişkin tahsilatın yapılacağı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanılması ve/veya ele geçirilmesi halinde, durumu Şirket’e ve ilgili sigorta şirketine bildirecektir. Aksi durumda, sigorta şirketlerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun temerrüde ilişkin hükümleri çerçevesinde Müşteri aleyhine işlem yapması söz konusu olabilecektir.

4.12. Şirket, Müşteri tarafından verilen ve Website üzerinde yer alan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğru, güvenilir ve/veya hukuka uygun olduğunu araştırmakla yükümlü olmayıp, söz konusu hususlara ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Anılan bilgi ve belgelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

4.13. Şirket, kötü amaçlı yazılımları engellemek üzere gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte, Şirket Website üzerindeki materyallerin kötü amaçlı yazılım içermediği hususunda garanti vermemektedir. Müşteri, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak amacıyla gerekli tedbirleri almalıdır. Şirket Müşteri’nin Website’yi kullanması, erişimi veya Website’den veri, resim, metin, video vb. materyal indirmesi esnasında kötü amaçlı yazılımlara maruz kalması nedeniyle uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.

4.14. Website’nin kullanımı esnasında herhangi bir nedene bağlı olarak arıza, hata ve/veya kesinti söz konusu olabilir. Müşteri’nin bu nedenlerle maruz kalabileceği zararlardan şirket sorumlu değildir.

4.15. Müşteri, işbu Sözleşmede yer alan borç ve yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda şirketin uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

5.1. Website üzerinde yer alan her türlü bilgi, ticaret unvanı, işletme adı, logo, marka, lisans, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, yazılım, know-how, method, şekil, görsel, alan adı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai haklar münhasıran Şirkete aittir. Söz konusu fikri ve sınai hakların kullanılması, söz konusu hakka konu materyallerin değiştirilmesi, farklı bir lisana çevrilmesi, saklanması, kopyalanması, çoğaltılması ancak şirketin önceden vereceği yazılı izne bağlıdır.

5.2. Müşteri, Şirket tarafından açıkça belirtilenler haricinde, Website’de yer alan herhangi bir materyalin yahut içeriğin çıktısını alamaz ve/veya karşıdan yüklenemez.

5.3. Müşteri, Website üzerinden paylaştığı her türlü fikri ve sınai hakkın kullanımı hususunda şirkete izin verdiğini kabul ve beyan eder.

5.4. İşbu Sözleşme ve/veya Website’nin kullanılması, Şirket’e ait fikri ve sınai hakların kullanıma izin verildiği yahut bu hakların Müşteri’ye devri anlamına gelmemektedir.

5.5. İşbu Madde 5 kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edilmesi halinde tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

6.GİZLİLİK POLİTİKASI

6.1. Müşteri’nin Website’yi ziyaret etmesi ve bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanması sırasında Şirket’in elde ettiği Müşteri’ye ait bilgilerin ne şekilde korunacağı ve kullanılacağına ilişkin usul ve esaslar aşağıda yer alan hükümlere tabi olacaktır. Müşteri, Şirket’in işbu Sözleşme’nin “Gizlilik Politikası” bölümündeki hükümlerde zaman zaman yaptığı değişikliklerin Taraflar arasında kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturduğunu ve bağlayıcı olduğunu ve Website’yi ziyaret etmekle ve Website vasıtasıyla sunulan hizmetlerde yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası” kapsamında belirtilen şartlara uymayı taahhüt ettiğini kabul eder.

6.2. Website’ye girilen bilgilerin güvenliği GlobalSign Veri Şifreleme (SSL) sistemi ile sağlanmakta olup üçüncü kişilerin bu bilgileri görmesi yahut bu bilgilere ulaşması mümkün değildir. Bununla birlikte, Şirket Website üzerinden girilen bilgilerin %100 güvenliğini garanti etmemektedir. Bu çerçevede, Müşteri, kişisel bilgilerini ister şahsen, ister telefonla, ister Website üzerinden verirken her zaman risk bulunduğunu, hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli “kurcalama” ya da “hacker-korumalı” olmadığını, Şirket’in koruma sisteminin dışında gerçekleşen bilgisayar korsanlığı, kötü amaçlı yazılımlar ve/veya tersine mühendislik gibi yollarla koruma sisteminin etkisiz bırakılması gibi güvenlik ihlali hallerinden doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Şirket’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. Söz konusu sistemle sağlanan koruma e-posta vb. vasıtalarla gönderilen bilgiler bakımından geçerlilik arz etmemektedir.

6.3. Şirket, yürürlükteki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ikincil mevzuatı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurum’u kararları (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır) çerçevesinde Website’yi ziyaret eden Müşteri’nin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumakta ve gerekli tedbirleri almaktadır. Kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin “Aydınlatma Metni” için lütfen tıklayınız. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz sigorta türüne göre değişiklik göstermektedir. Kişisel verilerinize ve işlenmesine yönelik ayrıntılı bilgi için info@sosocars.com.tr e-posta adresi üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

6.4. Şirket, Müşteri’nin Website üzerinden bir başka internet sitesine link aracılığı ulaşması halinde, diğer internet sitelerinin gizlilik politikası ve uygulamasından sorumlu olmaz.

6.5. Website’de “Çerez” kullanılmaktadır. Çerezler, Website’ye giriş yapıldığı veya burada sağlanan hizmetlerden faydalanıldığı esnada girilen bilgilerin saklandığı dosyaları ifade eder. Şirket, Website’nin kullanımı için gerekli olduğu ölçüde çerez kullanmakta olup söz konusu dosyalar Müşteri’nin sabit diskinde yer alan bilgilere ulaşamamaktadır. Website kullanımınız esnasında kullanılan çerezlere ilişkin “Gizlilik ve Çerez Politikamız” için lütfen tıklayınız.

6.6. İşbu Sözleşme kapsamındaki iş ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi adına Müşteri, kendisi tarafından Website üzerinden paylaşılan kişisel bilgilerin, sigorta türüne göre farklılık arz etmek üzere Aydınlatma Metni içerisinde açıkça belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, Şirket tarafından işlenebileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri açık rızasını verdiği takdirde sağlık verilerinin Şirket tarafından işlenebileceğini kabul ve beyan eder.

7.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasına ilişkin hususlar ile Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklar Türk Hukukuna tabidir. Sözleşmeden kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.DELİL SÖZLEŞMESİ

Herhangi bir uyuşmazlık halinde Şirket’e ait defter, kayıt ve her türlü diğer belge, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi çerçevesinde delil olarak kabul edilecektir.

9.DEĞİŞİKLİKLER

9.1. Şirket işbu Sözleşme hükümlerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler Website’de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Müşteri, Website’yi kullanmaya devam etmekle birlikte söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

9.2. Şirket, dilediği zaman Website’de değişiklik yapma, burada yer alan bazı bölümleri Müşteri’nin erişimine kapama ve/veya askıya alma ya da sunulan hizmetleri tamamen kaldırma yetkisine sahiptir. Müşteri, söz konusu değişiklikleri işbu Sözleşmeye taraf olmakla birlikte peşinen kabul eder. Şirket’in ilgili hususları Müşteri’ye özel olarak bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme:

sosocars.com.tr” üzerinden paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin Veri Sorumlusu SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş. olup şirketimize ilişkin detaylı bilgiye  “sosocars.com.tr” adresindeki  Hakkımızda bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesi, söz konusu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi dâhil veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.”, (sosocars.com.tr) aracılığıyla tarafımızla paylaştığınız kişisel verileri, Brokerlik faaliyetimiz kapsamındaki hizmet ve işlemleri gerçekleştirebilmek adına ve işbu hizmet ve işlemlerin gerektirdiği ölçüde işleyebilmektedir. Ayrıca, söz konusu kişisel bilgiler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği durumlarda da işlenebilmektedir. Bu durumlar genel olarak:

  1. a) Kanunlarda açıkça öngürülmesi,
  2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Şirketimiz “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” kişisel verilerinizi; faaliyet konusuna giren işlem ve hizmetleri yerine getirebilmek ve broker sıfatıyla aracılık ettiği/edeceği, sigorta sözleşmelerinin kurulması ve uygulanması, hasar işlemleri, tazminatın tahsil edilmesi gibi anılan sözleşmelere ilişkin yetkisi dahilindeki her türlü işlemi gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışındaki sigorta şirketleri ve/veya acenteleri, hizmet sağlayıcılar, Sigortacılık Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatın öngördüğü kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarına ile çalıştığı diğer kurum ve kuruluşlara, personeline, yurtiçi ve yurtdışındaki iştiraklerine, iş ortaklarına ve bağlı olduğu şirketlere aktarabilir.

Şirketimiz “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” faaliyet konusuna giren hizmetleri sunabilmek, broker sıfatıyla aracılık ettiği sigorta sözleşmelerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve Sigortacılık Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileriniz toplamaktadır. Şirketimiz, yürürlükteki veri gizliliği ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde Website’yi ziyaret eden müşterilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumakta ve gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirketimiz “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.”’ ye info@sosocars.com.tr üzerinden başvurarak, (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, (vi) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinme veya yok edilmesine ilişkin olarak yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, (viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu duruma itiraz etme, (ix) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Veri İşlenmesine İlişkin İzin

SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.’nin, faaliyet konusuna giren hizmet ve işlemleri gerçekleştirebilmesi adına ve işbu hizmet ve işlemlerin gerektirdiği ölçüde, “sosocars.com.tr” aracılığıyla paylaştığım, sağlık ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileri dahil tarafıma ait kişisel verilerin kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, üçüncü kişilere açıklanmasına, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine ve/veya sınıflandırılmasına, işbu metni onaylamak suretiyle izin verdiğimi bildiririm.

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

sosocars.com.tr” olarak web sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise “sosocars.com.tr” olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca “sosocars.com.tr” bu web sitesinde bulunan Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.

Kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, satılması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere “sosocars.com.tr” olarak uygun davranacağımızı taahhüt ederiz.

Kişisel verileriniz, her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru bir biçimde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, rızanızın alınması suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.

Tarafınıza, kişisel verilerinizi gerektiğinde güncelleme imkanı sağlanacaktır.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Gizlilik Politikasının Kapsamı;

Bu Gizlilik Politikası “sosocars.com.tr” kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf web siteleri ve platformların (“Üçüncü Taraf Siteleri”) topladığı bilgileri; Üçüncü Taraf Siteleri’nin, web sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden “sosocars.com.tr” sorumlu değildir.

Kişisel Veriler

Bu Gizlilik Politikası’nda, “kişisel verileriniz,” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, adresiniz, kullanıcı adınız, profil resminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir; ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, yaşam tarzına dair tercihler, hobiler ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri de içerebilmektedir.

Hangi Kişisel Veriler Elde Edilmektedir?

Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler

Web sitemizi; geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, web sitemizi; her ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle; etkileşim kurduğunuzda; erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya pasif olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle “çerezler” olarak anılacak)

Çerezler

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilmektedir (örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklandığında çerez tarafından kullanıcı adının kaydedilmesi). Bu çerezler ancak sizin onayınızın bulunması koşuluyla kaydedilmektedir.

“sosocars.com.tr” tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek,

Web siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak,

Siz (aygıtınız veya tarayıcı önbelleğiniz üzerinde) ve web sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri saklamak,

Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak,

Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek,

Reklamlar yayınlamak, reklamları anlamak ve geliştirmek,

Web sitelerinin, sizin ve “sosocars.com.tr” nin güvenliğini sağlamak,

Web Sitemizde Kullandığımız Çerez Tipleri

Gerekli Çerezler

En önemli çerezler, gerekli çerezlerdir. Web sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza imkan tanımaya yardımcı olurlar.

Kişiselleştirme Çerezleri

Size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak adına varlardır. “sosocars.com.tr” bu çerezleri, merkezi satın alma faaliyetlerini sürdürmesi sırasında siz üyelerimizin web sitemize göstermiş olduğu ilgiyi kişiselleştirerek, ilgi göstermiş olduğunuz alanlara (örneğin; malzeme, hizmet vb.) hatırlamamızı ve bu sayede size işlevsel bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Analitik Çerezler

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını tespit edebilmek amacıyla Google Analytics çerezlerini kullanmaktayız. Analitik çerezler, sizin web sitemizi nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek ve sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında görüntülediğiniz sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve verilen sayfaya yaptığınız (fare) tıklama sayısı, fare hareketleriniz, görüntü kaydırma aktiviteniz, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi ayrıntılar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi edinmek için Google Analytics gizlilik sayfasını inceleyiniz.

Ticari Çerezler

Üçüncü parti çerezleri ve kendi çerezlerimizi diğer web sitelerinde yer alan kişiselleştirilmiş reklamları size göstermek için kullanılmaktadır.

Çerezler engellenebilir mi?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için web sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek isteriz.

Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

İnternet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Adobe

AOL

Sizin Tarafınızdan Paylaşılan Veriler

Otomatik olarak elde edilen verilerin yanı sıra, sizin tarafınızdan paylaşılan veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler şu şekilde sıralanabilecektir:

Web sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi ilgili web sitelerinde yer alan formlar aracılığıyla elde eder (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, cinsiyet vb.) ve talep edilen hizmetler sağlanır veya özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz;

Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Kullanıcılar ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebilirsiniz.

Diğer kaynaklardan Elde Edilen Veriler

Eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veritabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir. Bu gibi kaynaklardan elde edebileceğimiz kişisel veri türleri genel olarak, isim, adres, yaş, alışveriş alışkanlıkları, hobi ve ilgili alanlarınız gibi hayat tarzınızla ilgili tercih ve bilgiler, yasanın izin verdiği ölçüde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik, bloglar ve gönderiler gibi halka açık bilgilerdir.

Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi

Kişisel verileriniz rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi “sosocars.com.tr” için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca “sosocars.com.tr” adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır. Bazı durumlarda kişisel olmayan veriler, örneğin web sitemize belirli bir zaman periyodu içerisinde kaç ziyaret yapıldığının paylaşımı söz konusu olabilir.

Rıza Göstermeme ve Aboneliği Sonlandırma Hakkı

Eğer bizden e-posta almak istemiyorsanız, kolaylıkla üyeliği sonlandırma link’ine tıklayarak bizden e-posta almayı derhal sonlandırabilirsiniz.

Web sitemizde gerçekleştirmiş olduğunuz hareketlerinize ilişkin olarak verilerinizin elde edilmesini veya tespit edilmesini istemediğiniz durumlarda, web analiz verilerinin toplanmasını önleyebilirsiniz.

Eğer; mutad posta, e-posta, kısa mesaj, telefon veya herhangi başka bir elektronik araç vasıtasıyla tanıtıcı bilgi veya genel olarak teklif almaya reddetmek veya izninizi iptal etmek isterseniz, her zaman “info@sosocars.com.tr” adresine konuya ilişkin başvurabilir ve bize e-posta adresimize gönderebilirsiniz.